post

Fórum včasného stredoveku (Early Medieval Forum) – report

Dňa 3.februára 2017 sa v Archeologickom múzeu v Bratislave konalo komorné diskusné fórum pod názvom Fórum včasného stredoveku (Early Medieval Forum). Podujatie malo združiť záujemcov o rekonštrukciu včasného stredoveku z radov reenactorov, odborníkov, remeselníkov i amatérskych záujemcov, priviesť ich na jedno miesto a poskytnúť im priestor na rozšírenie svojich znalostí, nadviazanie kontaktov a vedenie kvalitnej diskusie.
English version here.

Myšlienka na takúto formu obohatenia komunity skrsla v mojej hlave práve kvôli absencii podujatí podobného druhu v našich končinách a následne som ju prezentoval Tomášovi Vlasatému, ktorý ju ochotne podporil. Zhodli sme sa, že tento druh akcie bude prínosný a bolo by na mieste pristúpiť k jej realizácii. Organizátormi sa tak stali práve naše skupiny Svjatogor Marobud. Z valnej časti sme organizáciu zabezpečovali práve my dvaja, avšak zo skupiny Svjatogor sa na realizácii podieľali aj Terézia Patschová a Andrej Sekáč.

Autor: Šimon Babej

Fórum malo vzniknúť ako diskusná platforma, na ktorej by sa zúčastní obmedzený počet participantov z rôznych skupín, či inštitúcií, ktorí prídu nielen pasívne počúvať, no taktiež sa budú aktívne zapájať do diskusií. Na Fóre mali rovnako odznieť prednášky na rozličné témy súvisiace s včasným stredovekom a jeho rekonštrukciou, ktoré by pripravili pôdu na následnú diskusiu. Bratislava bola zvolená, keďže je sídlom Svjatogoru, ktorý zabezpečoval zázemie Fóra, no taktiež má vhodnú geografickú pozíciu a je železničným uzlom, ktorý umožňuje účasť záujemcov zo Slovenska i okolitých krajín.

Podujatie sa mohlo uskutočniť aj vďaka ústretovému prístupu zo strany Archeologického múzea SNM v Bratislave, v ktorého barokovej pivnici sa Fórum odohralo. Tieto priestory majú dostatočnú kapacitu i inšpiratívnu atmosféru, ktorá mala prispieť k lepšiemu celkovému zážitku z Fóra.
Na Fóre sa zúčastnilo približne 25 záujemcov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska i Rakúska. Nachádzali sa medzi nimi zástupcovia jednotlivých skupín rekonštrukcie včasného stredoveku, zvlášť Slovanov alebo Staroseveranov, no aj remeselníci, doktorandi archeológie,  starosta obce Bojná, ako aj zamestnanci Archeologického múzea SNM.
Spolu s Tomášom som mal tú česť podujatie zahájiť, privítať účastníkov a vysvetliť organizáciu i koncept podujatia, na čo sme prenechali priestor vopred prihláseným prednášajúcim z radov účastníkov.

Odznaky účastníkov Fóra včasného stredoveku.

Prvý vystúpil PhDr. Vladimír Turčan z Archeologického múzea SNM, ktorý je odborníkom na archeológiu včasného stredoveku a predovšetkým Slovanov. Prispel prezentáciou archeologickej lokality Bojná, zvlášť včasnostredovekého hradiska Bojná I – Valy. Predstavil nám polohu hradiska, výskum na ňom, nálezy z neho pochádzajúce. Tie následne uviedol do kontextu doby existencie hradiska a predstavil aj možné intepretácie niektorých špecifík hradiska.

PhDr. Vladimír Turčan prezentuje hradisko Bojná I – Valy. Foto: Radoslav Čambal

Následne vystúpil Tomáš Vlasatý, spoluorganizátor, reenactor zameriavajúci sa na staroseverskú kultúru a známa postava na scéne včasnostredovekého reenactmentu, ktorý na predošlú tému nadviazal príspevkom o prilbe z Bojnej, ktorá sa stala aj symbolom FVS. Predstavil analogické nálezy k tejto prilbe ako aj prilbu samotnú a doterajšie poznatky o tomto unikáte, ktoré dokázal nahromadiť a demonštroval aj repliku prilby, ktorú z Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej priniesol starosta obce Bojná, Jozef Stankovský.
Tomáš pokračoval svojou druhou prezentáciou, ktorou predstavil projekt svojho kamaráta a kolegu zo skupiny Marobud, Karla Sýkoru. Karel sa v druhej polovici roku 2016 podujal na pešiu púť z Velehradu do Ríma, ktorú podstúpil sám a v dobovom odeve i výbave. Implikácie z tejto cesty ako aj rôzne Karlove poznatky Tomáš odprezentoval v kontexte cestovania vo včasnom stredoveku a symboliky púte a pútnikov v stredoveku.

Tomáš Vlasatý s replikou prilby z Bojnej.

Štvrtú prednášku nám predstavila účastníčka z Poľska, Klaudia Karpińska, ktorá je doktorandkou na Archeologickom inštitúte v poľskom Rzeszówe a zároveň sa venuje rekonštrukcii severanky vo včasnom stredoveku. Vo svojom príspevku sa venovala historickej rekonštrukcii v Poľsku, jej počiatkami, vývojom a problémom. Priblížila nám lokálnu scénu reenactmentu  a upozornila na niektoré zaujímavé fenomény a tendencie, ktoré sme mohli porovnať s vývojom v tuzemsku.

Klaudia Karpińska z Archeologického inštitútu v Rzeszówe (PL).

Peter Kocúr prispel vysvetlením výroby autentickej nitovanej krúžkovej zbroje postupmi, ktoré sa blížia originálnym postupom minulosti. Pri svojej prezentácii predstavil nielen problémy spojené s takouto výrobou v jej jednotlivých fázach, no poukázal aj na správny výber materiálu, strihu, či rozmerov krúžkov. Príspevok bol obohatený exemplárom zbroje vlastnoručne vyrobenej Petrom Kocúrom, ktorý si mohli účastníci podrobne prezrieť.

Peter Kocúr s vlastnoručne vyrobenou krúžkovou zbrojou počas svojej prezentácie.

Obsiahlu prednášku si pre účastníkov Fóra pripravil Róbert Môc, profesionálny výrobca mečov zo Slovenska, ktorý sa zameriava na výrobu mečov za pomoci pôvodných historických postupov. Venoval sa unikátnemu nálezu meča z Krásnej nad Hornádom zo Slovenska, jeho technologickému spracovaniu a zložitej výzdobe. Poukázal na možné spôsoby výroby meča, odchýlky od dnešných rekonštrukcií i náročnosť danej dekorácie v minulosti, keďže jej výroba je problematická aj v dnešnej dobe.

Róbert Môc s originálom nálezu meča z Krásnej nad Hornádom pri prednáške o jeho výzdobe a technológii výroby.

Na tému mečov nadviazal Roman Král zo skupiny Vanir, ktorý sa primárne venuje rekonštrukcii obdobia Veľkej Moravy. Svoju pozornosť zameral na dĺžku rukovätí mečov vo včasnom stredoveku a upozornil na tendencie používania neautenticky dlhých rukovätí v dnešnej rekonštrukcii. Od anatómie meča a jeho rukoväte ďalej odvodzoval možné intepretácie používania takého meča a jeho úchopu na základe vlastností, ktoré sú jeho stavbou určené.

Roman Král zo skupiny Vanir prezentuje interpretáciu praktického použitia včasnostredovekých mečov.

Blok prednášok zakončil Jan Pavelka zo Slezké univerzity v Opavě, ktorý nám na Fóre z pohľadu archeológa priblížil a predstavil tému hospodárenia na úhore a využitia náletových drevín. Hoc ide o neobvyklú a na poli reenactmentu možno zanedbávanú tému, bezpochyby patrí do komplexného obrazu danej epochy a dobového života. Jan nám predstavil rôzne postupy hospodárenia, archeologické nálezy a množstvo predmetov a materiálu, ktoré je možné z týchto náletových drevín vyrobiť a následne premietnuť do rekonštrukcie histórie.

Jan Pavelka zo Slezké univerzity v Opavě a jeho referát o hospodárení na úhore a možnom využití rôznorodých náletových drevín.

Po každej z týchto prednášok nasledovali otázky i diskusia medzi účastníkmi i prednášajúcimi Fóra. Po ukončení oficiálnej časti sme sa už presunuli k stolu, kde sa podávala hostina vo forme pečeného prasaťa s oblohou a pokračovalo sa v neformálnych diskusiách v priateľskej atmosfére.
Keď sme už viac prasaťa do seba dostať nedokázali, rozlúčili sme sa s tými, ktorých čakala cesta domov a zasadli sme v centre mesta do podniku k veselým diskusiám, pivu, citronáde a pretriasaniu Fóra, dokým naši priatelia z Rakúska nemuseli ísť na vlak a nám nedošla po dlhom dni energia.

Knihy jednotlivých účastníkov, prinesené na ukážku pre ostatných účastníkov.

Keďže v Bratislave cez noc okrem domácich zástupcov Svjatogoru zostali aj zástupcovia Marobudu, Sivákov z Košíc, Klaudia Karpińska a Jan Pavelka, v sobotu doobeda sa konala výprava na Bratislavský hrad. Historické múzeum na hrade nám poskytlo voľný vstup na ich výstavy a expozície, na ktoré sme sa po obligatórnej fotke pred Svätoplukom vybrali. Absolvovali sme hlavne výstavu „Kelti v Bratislave“ a expozíciu k dejinám Slovenska, či výstup do Korunnej veže za krásnymi výhľadmi na Bratislavu. Ako naše rady redli, mnohými schodmi sme zavítali do podnikov v Bratislave na pivo a poživeň a predstavili sme centrum mesta našim hosťom. Tu sme (ja určite) vyčerpali posledné zvyšky síl a nultý ročník Fóra včasného stredoveku bol definitívne uzatvorený!

Účastníci v sobotu pred výstavami na Bratislavskom hrade.

Samotné Fórum včasného stredoveku a jeho priebeh, no taktiež bezprostredné odozvy po podujatí i neskoršie distribuovaný dotazník priniesli prevažne pozitívne a vďačné reakcie zúčastnených. Napriek nedostatkom, ktorých sme si vedomí, sa tento formát aj v našich očiach osvedčil a je na mieste uvažovať nad ďalším ročníkom s mierne vyšším počtom účastníkov a novými zaujímavými témami. Za pokus stojí vytvorenie lepšieho miesta pre informovanie o podujatí, webstránky či inej formy prezentácie, kde by sme mohli o pripravovanom podujatí informovať prehľadnejšie ako na Facebooku, zverejňovať fotografie z akcie a prípadné textové výstupy.

 V mene všetkých organizátorov, skupín Svjatogor Marobud, ďakujem všetkým prezentujúcim, účastníkom, podporovateľom ako aj Archeologickému múzeu SNM a jeho zamestnancom. Veríme, že Fórum včasného stredoveku sa bude opakovať a budeme radi ak tento formát motivuje aj ďalšie podobne zamerané podujatia.

Michal Bazovský

Svjatogor

Autor: Šimon Babej